Golf Telč, s.r.o. - Homepage

Podmínky klubu

Golf Club Telč, z. s.

 

Stanovy

 

Článek I.

Základní ustanovení

 1. Název spolku je: „Golf Club Telč, z. s.“ (dále též „klub“).
 2. Sídlem klubu je: Vanov 21, P.O.BOX 20, 588 56 Telč, Česká Republika
 3. Identifikační číslo klubu je: 269 85 799
 4. Klub je zřízen na dobu neurčitou.

 

 

Článek II.

Základní cíle a vedlejší činnost

 1. Základními cíli klubu je:
  1. zajišťovat kvalitní podmínky pro sportovní golfovou činnost svých členů a široké veřejnosti,
  2. propagovat golf jako sportovní volnočasovou aktivitu v regionu Vysočina,
  3. umožnit využívání sportovních ploch pro širokou veřejnost,
  4. podílet se na výchově a podpoře mládeže v oblasti golfu
  5. zajišťovat společenské, sportovní a organizační podmínky pro provozování, podporu a propagaci golfové hry,
  6. pracovat na rozvoji členské základny

 

 1. K podpoře základních cílů klubu je klub dále oprávněn vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající zejména v poskytování výukových, trenérských a vzdělávacích služeb v oblasti golfu, jakož i v dalším hospodárném využití spolkového majetku s cílem zajistit prostředky pro uspokojení a ochranu zájmů, k jejichž naplňování je klub založen.

 

 1. Klub koordinuje svou činnost se subjektem, od něhož se odvíjí právo klubu k využívání golfového resortu a klubovny.

 

 

Článek III.

Členství

 1. Členem klubu může být fyzická osoba, která se ztotožňuje s posláním klubu a jeho stanovami a hájí dobré jméno klubu.
 2. Členství v klubu je dobrovolné.
 3. Členství v klubu je převoditelné na jinou fyzickou osobu pouze s předchozím písemným souhlasem správní rady. Správní rada je oprávněna stanovit poplatek ve prospěch klubu za převod členství.

 

 

 1. Vznik členství:

Členství v klubu vzniká po splnění těchto podmínek:

O přijetí za člena klubu rozhoduje statutární orgán na základě svého volného uvážení.

 1. Členství v klubu zaniká:
 2. svobodným vystoupením člena, a to dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství do sídla klubu,
 3. vyloučením člena dle čl. VI. 2 nebo čl. VII. stanov,
 4. úmrtím nebo prohlášením za mrtvého,
 5. zánikem klubu.
 6. Ukončením členství nevzniká žádný nárok na finanční či jiné vyrovnání vůči klubu. Případné finanční závazky člena vůči klubu zůstávají ukončením členství nedotčené. Ve sporných případech rozhoduje Správní rada klubu.

 

 

Článek IV.

Práva a povinnost členů klubu

 1. Mezi práva člena klubu patří:
 2. využívat sportovní plochy a klubové zázemí klubu dle provozního řádu,
 3. podílet se na činnosti klubu,
 4. podávat podněty, iniciovat návrhy a připomínky orgánům klubu,
 5. být informován o činnosti klubu.
 6. Povinnostmi člena klubu je:
 7. dodržovat stanovy a rozhodnutí orgánů klubu,
 8. chránit majetek klubu a golfového resortu,
 9. platit řádně a včas stanovené členské příspěvky a poplatky,
 10. vystupovat a jednat slušně v duchu morálních zásad, golfové etiky, golfových zvyklostí a dodržovat provozní řád golfového hřiště,
 11. šířit dobré jméno klubu,
 12. poskytnout klubu svou funkční elektronickou adresu pro komunikaci v rámci klubu.

 

 

Článek V.

Právo na informace

 1. Klub informuje své členy o záležitostech klubu elektronickou formou na elektronickou adresu, kterou člen uvedl v přihlášce do klubu, případně kterou aktualizoval písemným podáním zaslaným do sídla klubu.
 2. Informace všeobecné povahy je klub oprávněn sdělit svým členům vyvěšením informace na klubové vývěsce v prostorách klubovny.
 3. Členové klubu mohou zasílat informace klubu buď písemným podáním zaslaným na adresu sídla klubu, nebo elektronickou formou na elektronickou adresu, která je zveřejněna na klubové vývěsce i na webových stránkách klubu.

 

 

 1. Informace o členech klubu nejsou veřejně dostupné a za jejich aktualizaci a správu zodpovídá správní rada.

 

 

Článek VI.

Členské příspěvky a poplatky

 1. Výši členských příspěvků a poplatků včetně data jejich splatnosti stanoví správní rada, a to na základě plánovaného rozpočtu a hospodářské situace klubu. Aktuální výše členských a dalších příspěvků a poplatků a data jejich splatnosti jsou členům k dispozici v sídle klubu, případně též na golfovém resortu, v němž klub zajišťuje svoji činnost.
 2. Nezaplatí-li člen řádně a včas stanovené členské příspěvky či poplatky, může správní rada rozhodnout o jeho vyloučení. Rozhodnutí o vyloučení se vydává písemně a doručuje se dotčenému členovi elektronicky na e-mailovou adresu, kterou člen klubu poskytl.

 

 

Článek VII.

Porušení pravidel chování

 1. Každý člen klubu odpovídá za porušení stanovených pravidel chování. Porušením pravidel chování ve smyslu tohoto ustanovení je porušení povinností člena stanovených stanovami klubu nebo rozhodnutím orgánů klubu a závažné porušení golfové etiky.
 2. Za porušení pravidel chování může správní rada uložit tato disciplinární opatření:
 3. a)  důtku nebo
 4. b)  pokutu až do výše 50.000,- Kč nebo
 5. c) rozhodnout o vyloučení z klubu.
 6. Člen klubu má právo zúčastnit se jednání správní rady při rozhodování o jeho porušení pravidel chování. Disciplinární opatření se vydává písemně a doručuje se dotčenému členovi elektronicky na e-mailovou adresu, kterou člen klubu poskytl.
 7. Člen klubu odpovídá klubu za škodu, kterou mu způsobil porušením svých povinností.
 8. Klub neodpovídá za škody způsobené na zdraví, životě a majetku způsobené členy spolku třetím osobám při výkonu jejich členských práv.

 

 

Článek VIII.

Orgány klubu

 1. Statutárním a výkonným orgánem klubu je správní rada.
 2. Členové správní rady klubu mají právo vzdát se dobrovolně kdykoliv své funkce. Funkce člena orgánu zanikne dnem, kdy bylo oznámení o vzdání se funkce doručeno do sídla klubu.
 3. Není-li dále stanoveno jinak, může být člen orgánu klubu ze své funkce kdykoli bez uvedení důvodu odvolán subjektem, do jehož pravomoci náleží jeho volba. Rozhodnutí o odvolání musí být písemné a musí být doručeno dotčenému členovi orgánu klubu.
 4. Funkční období členů orgánů klubu/orgánů klubu je na dobu neurčitou.

 

 

Článek IX.

Správní rada

 1. Nejvyšším orgánem klubu je správní rada. Správní rada má tři členy a v jejím čele stojí prezident klubu. Dalšími členy správní rady jsou viceprezident klubu a sekretář klubu. Správní rada rozhoduje prostou většinou hlasů. Každý člen správní rady má jeden hlas.
 2. Zasedání správní rady se koná nejméně jedenkrát ročně. Správní radu svolává prezident klubu. Správní radu svolá prezident vždy také tehdy, požádá-li o to písemně nadpoloviční většina členů klubu, a to ve lhůtě do jednoho měsíce.
 3. Správní rada:
 4. odpovídá za správné vedení účetnictví,
 5. může zakládat odborné komise, za jejichž činnost odpovídá,
 6. řeší pracovněprávní otázky,
 7. uděluje souhlas se vznikem členství nového člena dle čl. III. 4,
 8. hospodaří s majetkem klubu,
 9. schvaluje stanovy a vnitřní normy klubu, jejich změny a novelizace,
 10. ukládá disciplinární opatření,
 11. rozhoduje o vyloučení člena,
 12. uděluje souhlas s převodem členství dle čl. III. 3.,
 13. stanoví případné poplatky za převod členství dle čl. III. 3.,
 14. schvaluje účetní závěrku klubu,
 15. určuje koncepci, formy a cíle klubu, konkretizuje jeho činnost na příští období,
 16. schvaluje rozpočet klubu,
 17. stanoví výši a splatnost členských příspěvků a poplatků,
 18. rozhoduje o zrušení klubu,
 19. jmenuje likvidátora klubu,
 20. rozhoduje o všech ostatních otázkách činnosti klubu, které nespadají do pravomoci ostatních orgánů klubu.
 21. sjednává podmínky užívání hřiště s jeho provozovatelem.

 

 1. Viceprezident přebírá pravomoci prezidenta v době jeho nepřítomnosti
 2. Členové správní rady, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy. Kooptovanému členu správní rady vznikne funkce okamžikem jeho schválení subjektem, od kterého klub odvozuje své právo na využívání golfového resortu, ve kterém klub zajišťuje svoji činnost - CZ GOLF a.s., IČ 273 97 645 (dále též CZG). Neschválí-li CZG kooptované členy správní rady do 15 dnů ode dne, kdy skončila funkce bývalého člena, či nenavrhnou-li zbývající členové správní rady v této lhůtě ke schválení náhradního člena, jmenuje CZG nového člena z vlastního podnětu.
 3. Správní rada je kolektivním statutárním orgánem. Klub navenek zastupují a jeho jménem jednají a podepisují vždy nejméně 2 členové správní rady.
 4. Funkce člena správní rady zaniká:
 5. dnem doručení písemného odstoupení z funkce do sídla klubu,
 6. dnem odvolání ze strany CZG,
 7. smrtí či prohlášením za mrtvého,
 8. dalšími způsoby, které stanoví zákon.

 

 

Článek X.

Zásady hospodaření klubu

 1. Klub je samostatnou spolkovou korporací s vlastním rozpočtem.
 2. Získané finanční prostředky používá klub výhradně pro spolkovou činnost včetně správy spolku k naplnění cílů stanovených v těchto stanovách.
 3. Zdrojem příjmů klubu jsou zejména:
 4. příspěvky a dotace od vlastních členů,
 5. dary a příspěvky,
 6. příjmy z vlastních organizovaných akcí a turnajů,
 7. příjmy z tréninkové činnosti,
 8. výnosy z veřejných sbírek a účelových dotací,
 9. sponzorské dary a dotace,
 10. příjmy z reklamní a propagační činnosti,
 11. příjmy z přednáškové, publikační a lektorské činnosti, apod.
 12. Klub hospodaří podle rozpočtu schváleného správní radou.
 13. Klub odpovídá za své závazky pouze do výše majetku klubu.
 14. Zásady hospodaření a administrativa klubu může být dále upravena interní směrnicí klubu.

 

Článek XI.

Řešení sporů

Případné spory, nesrovnalosti či neshody mezi klubem, orgánem klubu, členem, bývalým členem, či třetí osobou, týkající se záležitostí klubu, budou prioritně řešeny smírčí cestou. Předtím, než kterákoli dotčená strana zahájí soudní řízení ve sporu s klubem, orgánem klubu, členem, bývalým členem, či třetí osobou, je povinna zahájit s druhou stranou smírčí řízení. Výzvu k zahájení smírčího řízení je třeba prokazatelně zaslat druhé straně s návrhem na osobní jednání v dané věci. Zúčastněné subjekty jsou povinny se pokusit o vyřešení sporné otázky formou jednání.

 

Článek XV.

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto stanovy byly schváleny správní radou dne 14.10.2013.
 2. Výklad stanov poskytuje správní rada klubu.
 3. Věci neupravené těmito stanovami se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky a platnými vnitřními normami klubu.

 

V Telči dne 14.10.2013

 

Za správnost členové správní rady klubu:

 

             prezident klubu                            viceprezident klubu          sekretář klubu

           Ing. René Holeček                          Ing. Martin Šrámek         Kateřina Březinová